Memo about AWS ECS Fargate

Mới đầu năm 2020 nhưng lại có cơ hội được tham khảo một hệ thống xài docker container vào môi trường prod. Ở đây họ dùng ECS và Fargate của AWS. Mình vẽ lại sơ đồ cấu thành của nó lưu lại làm tham khảo và ôn tập lại ECS luôn.

Cấu thành của 1 hệ thống API dùng ECS Fargate

↓ Ảnh svg, có thể tải về và phóng to ra.

ECS Fargate

Tags: aws, infra, docker, ECS
Share on:
comments powered by Disqus